Kvalitet

Kvalitet

 

All behandling vilar på barnets individuella behov, vilket alltid är i fokus. Trygghet, delaktighet, bekräftelse och respekt är viktiga inslag i vår behandling. Vår övertygelse är att det finns flera tänkbara lösningar på ungdomens olika problem, och att det är vår utmaning att finna lösningarna.
Här är varje ungdom unik och vård- och genomförandeplaner är individuellt utformade.

 

Nanolfsvillan medverkar i Skandinavisk Sjukvårdsinformations kvalitetsindex. Vi har använt oss av denna oberoende tjänst sedan 2006 och har inte i någon rapport varit under riksgenomsnittet. Vid den senaste kvalitetsindexrapporten 20170929 erhöll Nanolfsvillan medelvärde 8,7 av 10 möjliga. Samtliga intervjuade verksamheter i SiL:s kvalitetsindex låg på ett snitt på 8,0. Se mer om detta på SiL:s hemsida www.sjukvardsinformation.com.

 

Nanolfsvillan har även egen kvalitetsuppföljning med enkätuppföljning efter avslutad placering. Den senaste sammanställningen visar bl.a. att vi får positiv kritik för våra utredningar. Alla svarar även att de är helt nöjda med samarbetet med Nanolfsvillan och att de kan tänka sig att placera en ny familj på Nanolfsvillan.

 

Nanolfsvillan har ramavtal med merparten av Sveriges kommuner bl.a. kommuner runt Stockholm och i Södermanland, Skåne län, Värmland m.fl. Se vilka kommuner under rubriken Ramavtal.

 

För att försäkra oss om att kvaliteten i verksamheten är god så arbetar Nanolfsvillan även med följande:

 

» Vi har en uppföljning på individnivå under pågående behandling. Detta tillgodoses i första hand genom arbetet med behandlingsplanen samt uppföljningen av den.

Vi har även ett femsidigt formulär för uppföljning och utvärdering att användas under pågående behandling som vi använder i samband med återkommande uppföljnings och utvärderingssamtal. De boende uppmuntras också att komma med konstruktiv kritik och vi betonar att den ofta kan leda till att verksamheten förbättras.

 

» Ledningsgruppen arbetar under sina träffar bl.a. med att följa upp verksamheten. Denna information analyseras och förslag till åtgärder eller diskussioner och förs sedan tillbaka till personalen där vi tillsammans t.ex. kan arbeta med vissa speciella frågor under en tid och där vi på stormöten kan beslut om nya rutiner eller regler.

 

» Ledningsgruppen arbetar mot slutet av året med en mer systematisk verksamhetsuppföljning där vi bla. tittar på den information vi fått in från boende (t.ex. från feedbackmöten, avslutningssamtal), från uppdragsgivare, personal (bl.a. från arbetsmiljöenkät och planeringsdagar). Informationen bearbetas och förs tillbaks på stormöten för att ibland leda till nya rutiner eller andra åtgärder.

 

» Under pågående behandling och efter avslutad behandling tar vi del av feedback och kritik från uppdragsgivaren. Vi ser dialogen som ett mycket viktigt redskap för att tillgodose verksamheten med den information som behövs för verksamhetsutvecklingen. För närvarande tar vi emot feedback på våra behandlingskonferenser med handläggarna samt via enkät var 6:e månad samt vid avslutad placering.

 

» När placeringen avslutas hålls ett utskrivningssamtal med de boende.

 

» Vår uppföljning efter avslutad placering görs utifrån uppgifter som inhämtas från berörd socialtjänst eller från klienterna själva. Vid detta informella samtal så får vi också en generell bild av hur det gått för familjen.

Handledning av personal

 

» Ärendehandledning för all personal varannan vecka av leg. psykolog.

 

» P-gruppshandledning för personal var fjärde vecka av leg. psykolog.

 

» Handledning för ledningsgrupp var tredje vecka av socionom och psykoterapeut.

 

» Krishandledning vid behov.